77 CORNELIS VAN IJSSELDIJK dan ook hier 9) Levensbericht van den Heer Willem Passtoors. Handschrift in het bezit van Gemeentebestuur van Zundert. 10) Souverein Besluit van 9 December 1813, No. II. aan het Neder- een netelige betrek- tevreden zijn geweest. Dat blijkt wel uit de aanstelling tot directeur-generaal van de Paardenposterij. Als zodanig richtte hij op 24 November 1813 een aanschrijving tot alle postmeesters om hen te gelasten zo goed mogelijk in de dienst te blijven voorzien en daarbij aan couriers van de regering voorrang te ver lenen9). Hij voegde er een soort instructie bij, waarin gehoorzaamheid aan bevelen van de Franse directeur- generaal werd verboden. Voorts zette hij zich ontwerpen van een plan tot organisatie ener landse Paardenposterij. De op 30 November, hier te lande teruggekeerde Prins van Oranje benoemde evenwel, reeds kort nadat hij het algemeen bestuur had overgenomen, de Gelderse edelman Baron van Pallandt van Keppel tot postmeester- generaal, dus tot hoofd van het gehele Postwezen10). Het door Van IJsseldijk ingediende plan werd aan het nieuwe Hoofdbestuur der Posterijen doorgezonden om advies en ontmoette daar tegenstand. De Vorst besliste aanvankelijk, dat een organisatie van het Voerwezen moest worden ontworpen, rekening houdend met de beginselen van vrijheid en eenvoud, die hier altoos hadden geheerstHet plan-Van IJsseldijk bleef lig gen. De opsteller bleef postmeester van 's-Gravenhage. Ook de Vorst handhaafde, zij 't voorlopig, de Franse Paardenposterij. Men kon haar niet missen en zij was uitstekend, al kon zij hier, wegens het verzet, in de grotere steden niet zo deugdelijk werken als in Frank rijk en België. Postmeester was

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 91