snel Had men hem nu maar tegelijkertijd ontheven van zijn post meesterschap te 's-Gravenhage. Blijkbaar wenste de heer Van Pallandt hem echter tijd te gunnen om paarden, enz. enz. van de hand te doen, of met een gegadigde voor de opvolging accoord te treffen. Doch Van IJsseldijk was geen zakenman, wist niet op tijd verlies te nemen. Hij weigerde zelfs arbitrage van een zo welgezind en rechtschapen man als Van Pallandt. Natuurlijk verliep het station. Het Hoofdbestuur scheiden door juist hem te kiezen voor de uitvoering van een bijzondere opdracht. Want toen, enkele dagen na het rapport, het Hoofdbestuur maatregelen moest treffen voor het verzorgen van de reis van Tsaar Alexander I door Nederland, werd niet een der inspec teurs daarmede belast, doch Van IJsseldijk. Deze ont ving een speciale commissie” om de Tsaar tegemoet te rijden, Zijne Majesteit te begeleiden en overal met de plaatselijke overheden een snel en goed verloop van de tocht te verzekeren 12 Hoe Van IJsseldijk die opdracht heeft vervuld, heb ik elders beschreven 12a). Dat de Postmeester-Generaal en de Vorst tevreden waren over de uitvoering van de waarlijk niet gemakkelijke taak, bewees zijn benoeming tot directeur van het postkantoor te Alkmaar met ingang van 16 November 1814. Hieraan was verbonden een vast salaris van 800 gulden, benevens 150 gulden voor huishuur en 350 gulden vergoeding wegens bureau kosten en nachtdienst. Daarenboven emolumenten 13 79 CORNELIS VAN IJSSELDIJK 11Uitvoerig behandeld in vorenaangehaald artikel in Jaarver slag Ned. Postmuseum over 1947. 12) Verbalen Postmeester-Generaal, alsv. 22 en 24 Juni 1814. 12a) Historia Jg. 1949 bl. 99 vlg. 13Alsvoren, 2 November 1814.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 93