CORNELIS VAN IJSSELDIJK 81 Gorcum) te tref- een estafettendienst Europa gordde zich aan tot een felle strijd. Nu zou het in wording zijnde bolwerk tegen de Franse hege monie, het Rijk der Verenigde Nederlanden, zijn kracht moeten tonen. Om met groter gezag dan tot dusver de weermiddelen van de zeventien gewesten te kunnen bundelen, nam Willem I op 16 Maart 1815 de titel van Koning der Nederlanden aan. Van ouds was Maastricht een sleutelpositie van onze verdediging tegen een aanval uit het Zuiden. Gezien Napoleons snelle wijze van oorlogvoeren, moest men op een stoot in die richting rekenen. Ons legerbestuur achtte de postverbinding van de belangrijke vesting met ’s-Gravenhage (over Eindhoven en baar; wenste zo spoedig mogelijk over Venlo, Nijmegen en Utrecht Dadelijk volgde opdracht aan Van IJsseldijk om, na mondeling te ontvangen instructie, onverwijld de strate gisch zo gewichtige verbinding tot stand te brengen. Van Pallandt verleende hem bijzondere volmacht en berichtte aan de Koning, dat Van IJsseldijk, ,,die menig maal de beste blijken van activiteit heeft gegeven”, ook deze opdracht goed zou uitvoeren. Hetgeen geschiedde. Want op 3 April 1815 kon de Postmeester-Generaal melden, dat alles in orde was. Bevelen, des avonds uit 's-Gravenhage verzonden, zou den in de ochtend van de tweede daaropvolgende dag Maastricht bereiken. Commandanten op tussengelegen plaatsen konden van de snelle gemeenschap gebruik maken, mits zij de postiljons niet ophielden 10). De getroffen maatregelen werden volkomen goed gekeurd en zijn tot na Waterloo in stand gehouden. Zo was Cornelis van IJsseldijk op z’n best. Zo moge de onfortuinlijke, maar flinke man in herinnering blijven. io) Verbalen, alsvoren, van 24 Maart en 3 April 1815. 6

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 95