W. MOLL. Het vijfentwintigste Jaarboek, dat onder mijn redactie verschijnt, is zeker niet het meest onderhoudende, maar wel een der nuttigste. Het Bestuur meende, dat der traditie getrouw na on geveer twintig jaren wederom, zoals in 1912 en 1930 geschiedde, een registerdeel moest worden samengesteld. Natuurlijk is het vooral van waarde voor die leden, welke de Jaarboeken sinds 1930, nu pas goed toeganke lijk gemaakt, bezitten. Gelukkig moet dit met een aan zienlijk gedeelte der leden het geval zijn. De overigen zullen uit het systematisch register der verschenen arti kelen kunnen zien hoeveel belangrijks de Jaarboeken bevatten, wat hun aanleiding moge zijn zich deze, zover nog aanwezig, bij het secretariaat te verschaffen. Bovendien zal dit niet leesbare boek binnenkort ge volgd worden door het Jaarboek 1953, waarvan reeds een groot gedeelte ter perse is en dat vele artikelen en vele illustraties zal bevatten. Het Bestuur vertrouwt dan ook dat dit registerdeel, onontbeerlijk bij een wetenschappelijke uitgave als ons Jaarboek, den leden toch welkom zal zijn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 6