ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 84 f 1932, 203 S.D.A.P., 1934, 172 Congres voor Vakopleidings- vraagstukken, Nat., 1932, 210, 1933, 246 Congres van het Verbond van Electrotechnische Handel en Industrie, 5de, 1932, 199 Congres van de Vereeniging van Ambtenaren der ge- meente-financiën enz., 1933, 246, 271 Congres Vereeniging Finan cieel en Fiscaal recht, Inter nationaal, 1945, 231 Congres, Verkeerseconomisch, 1950, 181 Congres van Vrijmetselaren, 1948/49, 212 Congres van de Werknemende Middenstand, 1950, 174 Congres Zuivel-Handel, 1934, 170 Blz. Congres v. d. Oilseed Crushers Association, Intern., 1938, 243 Congres onderwijs aan zwak zinnigen, 1931, 229 Congres, P.E.N., 1932, 170, 199 Congress of the Popular Tra vel Movement, International, 1950, 175 Congres Preventieve Kinder geneeskunde, 1932, 203 Congres voor reisbureaux, Internationaal, 1945, 227 Congres R.K. Werkgevers, Internationaal, 1933, 272 Congres, Rotary, 1932, 186 Congres, Spiritualisten, 1932, 203 Congres van Streekbelangen, 1931, 230 Congres Union der Volken- bondvereenigingen, 1931, 220, 221 Blz. Congres van het Leger des Heils, Reclasseering, 1933, 259 Congres Middelbaar Onder wijs, Xle Internationaal, 1931, 233 Congres voor Militaire Genees kunde en Pharmacie, Intern., 1932, 198 Congres van het Nationaal Arbeids-Secretariaat, 1933, 274 Congres, Nationaal Vredes, 1950, 164 Congres van de Ned. Bewe ging tot bevordering van Internationale vrede en vei ligheid, Vredes, 1948149, 214 Congres van den Ned. Bond van Huis- en Grondeigena ren en Bouwkundigen, 1933, 275 Congres Ned. Federatie van Beeldende Kunstenaarsver enigingen, 1950, 172 Congres Ned. Genootschap Heilgymnastiek en Massage, 1932, 206 Congres van Nederlandsche Historici, 1933, 246, 261, 1944, 201, 1937, 175 Congres Ned. Kath. Bond Werkgevers Sanitair-instal- latiebedrijf, 1950, 166 Congres Nederland-Overzee, 1933, 264 Congres, Nederlandsche Pae- dagogisch, 1932, 170,180 Congres, Ned. Reclame, 1950, 167 Congres Nederlandsch Ver bond, 1933, 264 Congres inzake Neerlands Volkskracht, 2de, Congres N.V.V. en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 91