CANTONS EN POLITIEARRONDISSEMENTEN 79 i de Com- den Haag en naricht „Plan van Verdeeling van den Haag en Jurisdictie in Wijken, door de benoemde Commissie overgegeeven in „den Raad der Gemeente van den Haag. „De Personeele Commissie, in wier handen op den 12den „dezer is gesteld, de Missive van de Municipaliteit van „den Haag, met de bij haar ingekomen bedenkingen van „den Burger E. B. Ten Dall over de, door de Commissie „tot Verdeeling van den Haag en Jurisdictie van dien in „Wijken, gemaakte Verdeeling en verdere daartoe be- „hoorende Stukken; mitsgaders de Missive van gem. „Commissie, welke dezelve Verdeeling heeft ontworpen, „bij Decreet van 18 dezer insgelijks in handen van boven gemelde commissie gesteld, heeft Rapport uitgebragt. „Waar op gedelibereerd zijnde, is goedgevonden, dat de „bovengemelde Topografische Verdeeling van den Haag „en Jurisdictie van dien in Wijken, met de door de Com- .missie voorgeslagen emendatien, voor het vervolg zal „moeten standgrijpen, en alzoo de Wijkvergaderingen „zullen worden opgeroepen. En zal extract dezes aan de „Municipaliteit van den Haag met de overgezonden „Kaart en een Exemplaar van het Plan van Verdeling „waar in de voorgemelde emendatien f zijn genoteerd, „(t N.B. Gemelde emendatien, dat is verbeeteringen, zijn „in het plan met cursive letteren gedrukt) aan gemelde „Municipaliteit worden gezonden, als meede gelijk Ex- „tract en veranderd Plan van Verdeeling aan „missie, welke de meergemelde Verdeeling van „en Jurisdictie heeft ontworpen, tot informatie „respectievelijk „(Onderstond) Accordt. met voorsz. Decreeten. „(was geteekend) „C. Scheffer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 100