CANTONS EN POLITIEARRONDISSEMENTEN 103 of de geringe retributiën aan de Commissarissen of Hoofdlieden der Buurten, welke met de directie en de moeite aan dezelve geaccrocheerd, belast zijn, te be talen; brengt mitsdien ter kennisse van alle zodanige ingezetenen, dat gemelde kaarten en ordonnantiën der Buurten in stand blijven en gemaintineerd worden, tot daaromtrent nader en generaal zal zijn voorzien, en dat derhalven elk en een iegelijk zal gehouden zijn, op de daartoe gedane aanvragen van de gemelde Hoofdlieden, behoorlijke en getrouwe opgave der veranderingen zoo in koop, huur, aankomst, vertrek, geboorte, huwelijk en sterftegevallen, in de gemelde Buurten voorvallende, te doen, en de vastgestelde retributiën aan de hoofdlieden behoorlijk te betalen. Terwijl het Bestuur voornoemd, vertrouwd, dat eene inrigting van eene zoo oude herkomst, en steunende op eene goede maatschappelijke orde, bij alle weldenkende Burgers zal verlangd worden in stand te mogen blijven, dan dat de waarschuwing zal benodigd zijn, dat de on- willigen door regtsmiddelen daartoe zullen worden ge noodzaakt, en zich derhalven de moeiten en kosten zou den te wijten hebben, welke daaruit zoude voortvloei jen.” (22 Juni 1814). Dat deze publicatie ingegeven werd door grote voor zichtigheid toont de maatregel, welke de 24e Juni geno men werd. In een instructie werden de Hoofdlieden der Buurten gelast bijzonder toe te zien op de vreemdelingen, en hun verblijfplaatsen op te geven aan de Onder-Direc- teur van Politie. Toen na de omwenteling de orde volko men hersteld was, begon het Gemeentebestuur maatrege len te treffen de Buurtindeling ook officieel te vervangen door de 22 Wijken. De 27e Maart 1816 werden de Hoofdlieden der Buurten gerequireerd om op te geven, welke Buurten vielen in de Wijken, waarin de Stad ver-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 124