108 VERDELING VAN DEN HAAG IN VIER CANTONS en Wassenaar, die taak kweet. de Monden terwoude, Woubrugge, Aarlanderveen, Vrijhouven, Langer en Korteraar en Oudshoorn, tezamen 10287 per sonen. Deze 12 Cantons vormden het Arrondissement den Haag, doch de laatste 8 zijn voor ons thans van weinig belang. Wij moeten ons bepalen tot de vaststelling van de grenzen der eerste vier Cantons van den Haag, Haag- ambacht, Halfloosduinen, Scheveningen Wij zullen zien hoe de Prefect zich van De Prefect van het Departement van de Monden van de Maas, was tijdens de inlijving bij Frankrijk de Heer Hultmann, die echter reeds bij Keizerlijk decreet van 13 December 1810 benoemd werd tot Prefect van het Depar tement Vaucluse, terwijl de bekwame De Stassart daar vandaan werd overgeplaatst naar het Departement der Monden van de Maas. Intussen duurde het tot half Fe bruari voor deze persoonswisseling zijn beslag kreeg, het geen tot gevolg had, dat Prefect Hultmann geen enkel initiatief nam om de Cantonindeling door te voeren. Maar nauwelijks had De Stassart zijn bureau betreden en zich enigermate op de hoogte gesteld van de onafge dane zaken van zijn voorganger, of hij schreef reeds de 22e Februari een brief aan de Maire van den Haag, „daarbij te kennen gevende, dat de installatie van de Jus- titioneele Rechtbanken en Vrederechters voor de Can tons in dit Departement, bij Keizerlijke decreten van den 24en Januari en 4en Februari 1.1. vastgesteld zijnde, op den 27en en 28en dezer maand, terwijl dat die van het Keizerlijk Hof, zitting houdende in den Haag, op den len Maart aanstaande moet plaats hebben en alle Justi- tieele Rechtbanken, van welke natuur die ook zijn mo gen, moeten ophouden”. Hij autoriseerde de Maire om alle civiele als criminele collegiën namens de Prefect te

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 129