VERDELING VAN DEN HAAG IN VIER CANTONS 111 1B) Zie Register der Uitgaande Missiven JanuariAugustus 1811 sub no. 67. „arrengemens a prendre, mats il faudra encore „faire attention a tout ce qui peut tendre a rendre ,,1’acces des habitants prés de leur Juge de Paix „facile, et que les sections de la ville, qui forment „les Cantons soyent bien distincs et sans melanges. „II n'y-a pas d’obstacles, que vous preniez avec „les Juges de Paix les arrangemens necessaires". De algemene richtlijn „dat men bij het maken der ver deling bedagt zal moeten zijn op alles wat den toegang der ingezetenen tot de Vrederechter gemakkelijk kan ma ken, alsook dat de afdelingen der stad, welke de Can tons uitmaken wel onderscheiden en niet met elkanderen worden vermengd” zoals het verbaal van de Maire d.d. 4 Maart 1811 zegt was het ietwat vage voor schrift, waaraan de Maire zich had te houden. De waar nemend Maire, Van Hees, echter wist binnen enkele da gen een Cantonindeling te ontwerpen, waarbij hij begrij pelijkerwijze de bestaande verdeling van Den Haag in 22 Wijken (Sections) tot grondslag nam. De 4e Maart 1811 zond hij het ontwerp aan de prefect. 15 Voor de geschiedenis van het ontstaan der drie ons bekende kaarten, n.l. de kaart der Wijken, de kaart der Cantons en de kaart der Politie arrondissementen, is het van bijzonder belang een zinsnede uit het Verbaal van de Maire (d.d. 4 Maart 1811) onder de aandacht te bren gen. Na te hebben vermeld, dat er een plan tot verdeling van den Haag in Cantons was ingezonden deelt de Maire mede: „Dat het gemelde plan door de Heeren Vrede rechters geapprobeerd zijnde, hij hetzelve aan het ver licht oordeel van den Heer Prefect onderwierp, voegen de tevens daarbij een Plattegrond van den Haag, waarop

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 132