112 VERDELING VAN DEN HAAG IN VIER CANTONS de gemelde Cantons met onderscheidene Couleuren zijn af getekend” Zeker is de kaart die thans voor ons ligt een copie of het model van de Plattegrond, die de 4e Maart naar de Prefect is gezonden, en waarvan nog een afteke ning de 18e Maart 1811 aan de Commissaris-Generaal van Politie te Rotterdam, De Marivault, op zijn verzoek is afgegeven. Daarop wordt de toestand aangegeven, zoals die in 1811 was. Dit staat vast, omdat het aantal huizen in iedere Wijk aangegeven, volkomen overeen stemt met het ontwerp van Van Hees, waarvan de vermel de Plattegrond de bijlage vormde. Het Plan door Van Hees ingezonden vormde van de Wijken A, B, C, D, V en W het Wester Canton (No. 1Hij deelde bij Wijk A Eykenduinen en Half Loosdui- nen in. De Wijken E, F, G, H en I verenigde hij tot het Can ton no. 2 of Noorder-Canton. Een gedeelte van Wijk F met wijk G omvatte Scheveningen, dat toen 427 huisnum mers telde. Het Canton no. 3 of Zuider Canton werd gevormd door de Wijken P. Q, R, S, T en U, waarbij het opvalt, dat de Denneweg nog ,,le chemin de Wassenaar” genoemd wordt. Het Canton no. 4, of Ooster Canton bestond uit de Wijken K, L, M, N en O met Wassenaar en Zuidwijk. Het behoeft geen betoog, dat de verscheidene delen van Haagambacht gevoegd werden bij dié Cantons, of liever bij dat Stadsgebied, dat daaraan grensde. De Prefect ontving het plan van verdeling en de plat tegrond en zette zich aan de studie. De 11e Maart 1811 kon hij zijn volledige goedkeuring aan dit plan hechten zonder er iets aan te veranderen. ,,Je n’ai point de re- marque a y faire; elle repond parfaitement a ce qu’il fal-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 133