VERDELING VAN DEN HAAG IN VIER CANTONS 113 10) De Keizerlijke goedkeuring kwam af op 21 October 1811. 17) Zie Dr. H. Colenbrander. Inlijving en Opstand, p. 308. loit observer”: schreef De Stassart enthousiast, zoals in zijn aard lag. Zo werd dan door de Maire op 14 Maart 1811 deze Can ton verdeling bekend gemaakt en aan de vier Vrederechters nog datzelfde jaar een locaal in het Raadhuis ingeruimd. De Vrederechtbanken konden hun taak beginnen. 16 Die taak te beschrijven valt buiten ons bestek. Alleen moet nog nagegaan worden welke invloed die „Justices de Paix” ondergingen van de omwenteling in 1813, om dat daarvan het antwoord afhangt op de vraag, hoelang die Cantonindeling is gehandhaafd. De le December 1813 werd het „Besluit op de admi nistratie der Justitie” genomen. Zij bleef gehandhaafd op de bestaande voet. Slechts het „Keizerlijk” Gerechtshof in den Haag werd Hooggerechtshof der Verenigde Ne derlanden. 17Dit alles moest wel een voorlopig karak ter dragen, doch de Grondwet van 1814 bestendigde de orde van zaken toch min of meer. Het nieuwe Koninkrijk behoefde, ook waar het de Justitie betrof, de Franse straf fe organisatie te zeer, dan dat men dit gebouw kon af breken zonder er een beter voor in de plaats te stellen. Doch al behield men de Franse organisatie, de Franse jurisdictie voldeed niet voor Nederland. Hoe geniaal de Franse wetgeving ook was, zij was niet „op onze tijden en zeden gepast”. Het Vijfde Hoofdstuk der Grondwet van 1814 le afd., Art. 163 gaf aan dit inzicht uitdruk king: „Er zal worden ingevoerd een algemeen wetboek van burgerlijk recht, van koophandel, van lijfstraffelijk recht, van de samenstelling der rechterlijke macht, en van de manier van procederen”; en Art. 2 van de Additionele artikelen: „Alle bestaande autoriteiten blijven voortduren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 134