VERDELING VAN DEN HAAG IN VIER CANTONS 115 18) De Nederlandse regering had tot dan toe, evenals de Franse, de Cantonindeling gebruikt tot het oproepen van lotelingen. Ook voor het militair gezag was deze stadsindeling niet langer bruikbaar. „Gezien Ons Besluit van 10 April 1.1. vaststellende het tijdstip van de invoering der nieuwe Nederlandsche wet geving” (besluiten) Art. 1. „Het Hooggerechtshof te ’s-Gravenhage en de in het ressort van hetzelve bestaande Regtbanken en Vredegeregten, zonder onderscheid, zullen met den Isten October aanstaande zijn en blijven ontbonden”. Dit had noodzakelijkerwijze de opheffing der Can tonindeling van Den Haag tot gevolg. 18Ingevoerd werd een geheel nieuwe rechterlijke organisatie, die eveneens „Kantons” kende (thans geschreven met een K.). De verdeling van de „Kantons” werd geregeld bij de Wet van 22 December 1828. De arrondissementen werden onderverdeeld in Kantons, districten, waar een Kantongerecht zetelde. Voor Den Haag, dat tot het eer ste Arrondissement van de Provincie Holland Zuidelijk gedeelte behoorde, betekende dit, dat in plaats van de 4 Cantons, het gehele Stadsgebied, Scheveningen, Was senaar en Zuidwijk daaronder begrepen, voortaan be hoorde tot het le Kanton van het Arrondissement ’s-Gra- venhage, dat een gedeelte van Delfland en het gehele Westland omvatte. Zo zien wij dus, dat de verdeling in 4 Cantons van 14 Maart 1811 tot 1 October 1838 de gemeentelijke, maar vooral de rechterlijke organisatie van Den Haag heeft beheerst, op welk tijdstip zij werd uitgeluid.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 136