DE VERDELING VAN 'S-GRAVENHAGE 122 lijk decreet benoemd, terwijl hij de 12e November zijn functie aanvaardde. De tijd ontbrak om na te gaan, of Von Sommerlatte is overleden, of om andere redenen werd vervangen. Ik vestig op dit tijdstip echter de aan dacht, omdat de kaart der Politie-arrondissementen in het derde district niet de naam van Von Sommerlatte vertoont, maar van Le Jeune. Hieruit blijkt dus, dat deze derde plattegrond in ieder geval na 12 November 1812 moet zijn getekend. Deze indeling van den Haag in drie Politiedistricten heeft bestaan tot de omwenteling van 1813. Dit blijkt uit de Missive van de Commissaris-Generaal van Politie der Verenigde Nederlanden in dato 26 Januari 1814 aan de Provisionele Raad der stad ’s-Gravenhage „om een voor dracht van de voet en wijze, waarop het Commissariaat van Politie alhier, zoo ten aanzien van 't getal der per sonen, als met betrekking tot hun bezoldiging het best en gevoegelijkst zoude kunnen worden georganizeerd”. 22 Men wenste een andere inrichting der politie, waar schijnlijk omdat drie commissarissen met gelijke bevoegd heden voor den Haag overbodig waren, terwijl zij op el kanders terrein kwamen. Men blijkt een hiërarchisch systeem de voorkeur te geven. Bovendien, de plaatselijke politie was door de gebeurtenissen in November en De cember 1813 totaal ontwricht. Couilliboeuf was nog wel op zijn post, maar reeds de 21ste November 1813 beval de Provisionele Raad van ’s-Gravenhage aan de agenten van politie „om geen rapporten meer te doen aan de ge wezen Commissaris van Politie Couilliboeuf. 28Kort 22) Korte Notulen van den Provisionelen Raad van 's-Gravenhage 1813/1814. Donderdag 27 Januari 1813. No. 400. pag. 186. 23) Korte Notulen v/d Provisionelen Raad. Pag. 17 no. 42, 21 Nov. 1813.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 143