IN POLITIE-ARRONDISSEMENTEN 125 open vraag gebleven. 26) Zie de Notulen van de Provisionele Raad van 's-Gravenhage van 17 November 1813 tot 31 Maart 1814 d.d. 30 Maart, biz. 1045 e.v. men. 26Een nadere bespreking van die werkzaamheden zou geen verband houden met ons onderwerp en blijft dus hier achterwege. Alhoewel geen besluit van de op heffing der Franse politie-organisatie in den Haag kan worden getoond, blijkt uit het bovenstaande, dat de ver deling in drie politie-arrondissementen slechts drie jaar bestaan heeft, in tegenstelling met de beide andere be sproken verdelingen in Wijken en Cantons. Keren wij tot ons uitgangspunt terug. Nu het ontstaan en de ontwikkeling der verdelingen van ’s-Gravenhage in Wijken, Cantons en Politie-arrondissementen ons dui delijk zijn, rijst opnieuw de vraag naar de herkomst en de vermoedelijke datering der drie kaarten, die evenzovele uitgangspunten van dit betoog waren. Helaas zijn wij ge noodzaakt hier het terrein der veronderstellingen te be treden met alle gevaren van dien. Wat de materiële ge schiedenis der kaarten betreft is onze feitenkennis bij zonder miniem gebleven, feiten, die terloops in dit arti kel ter sprake zijn gebracht, maar die hier wel opnieuw gememoreerd mogen worden. De herkomst der kaarten is een Gedrukte exemplaren zijn er niet van bekend, zodat deze drie getekende plattegronden, voorzover ons bekend, de enige zijn die er bestaan. Zolang geen copieën gevonden worden mogen wij deze veronderstelling aannemen. Zij werden voorts gevonden in de kaartenverzameling van de Magistraat, en hoe zij daar terecht zijn gekomen is even eens een vraag, waarop wij het antwoord schuldig blij ven. Van een officiële opdracht van de zijde van het ge meentebestuur is niets te vinden. Zo er al een opdracht

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 146