DE VERDELING VAN ’S-GRAVENHAGE 126 van de Magistraat is uitgegaan, hetgeen ook nog betwij feld kan worden, is dat feit niet opgetekend. Met voor bedachten rade? Het vraagteken moet blijven staan, te meer daar geen officieel bekend kaarttekenaar deze drie plattegronden heeft vervaardigd. Alle drie zijn gesigneerd „H. van der Poth”, dat is vrijwel het enige levensteken van deze „cartograaf”, die ijverig de kaart van Gutteling uit 1776 heeft gecopieerd. Nu treffen wij wel in 1805 een bode en adjudant van de burgerij in den Haag aan, ge naamd „Hendrick van der Poth”, welke ambten hem in nauw contact brachten met de gehele burgerij van ’s-Gra- venhage, maar het blijft een veronderstelling, dat deze Hendrick van der Poth en onze tekenaar dezelfde per soon is geweest, hoewel de veronderstelling voor de hand ligt. Wij mogen aannemen, dat deze drie plattegronden, zo zeer op elkander aansluitend, en door dezelfde persoon getekend, vrijwel tegelijkertijd of binnen een kort tijds bestek zijn tot stand gekomen, met geen ander doel dan om de Wijk-Canton- en Arrondissementsindeling duide lijk voor ogen te stellen; misschien ten behoeve van een particulier, wellicht ten dienste van de Magistraat. Te voren werd er op gewezen, dat de periode van vervaar diging binnen nauwe tijdsgrenzen kon worden bepaald. Het feit, dat Lange en Korte Voorhout, Vijverberg en Plein de namen van Napoleonslaan, Keizerinnelaan en Plaats des Konings van Rome dragen, dat de Canton- verdeling van 1811 wordt aangegeven en dat de naam van Commissaris Le Jeune wordt vermeld op de kaart, die de verdeling in Politie-arrondissementen vertoont, in plaats van de naam van Commissaris von Sommerlatte, die 10 November 1812 door eerstgenoemde werd opgevolgd, begrenst de tijd van vervaardiging dezer kaarten tot de winter van 1812.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 147