DE HOFSTEDE VAN RIJSWIJK 136 16) O.H.Z. (2de druk) nr. 89; Oppermann, t.a.p., bl. 78, 86, 87. 17) Oppermann, t.a.p., bl. 245, 243. ls) O.H.Z. I, nrs. 237, 301, 307; II nr. 119. Alnothus en Wilhelmus van het later Abtspoel geheten land onder Oegstgeest aan dezelfde abt 1G). Ogier van Rijswijk vertegenwoordigde dan de op Franco van Rijs wijk volgende generatie. Meergenoemde Ogier, vermoe delijk vader van Ogier van Voorschoten, zou tevens de vader of oom kunnen zijn van de gebroeders Arnoud, Hendrik en Jan van Rijswijk. Lubbert van Rijswijk, tus sen 12061226 abt van Egmond, en zijn broer Dirk van Rijswijk moeten, afgaande op de ambtsjaren van Lubbert, tot dezelfde generatie als Arnoud cum suis hebben be hoord, evenals de slechts eenmaal in een tussen 1212 1214 te dateren oorkonde vermelde Jacob van Rijswijk 17 Met de in 1213 genoemde Willem van Rijswijk zijn wij naar alle waarschijnlijkheid bij een nieuwe generatie aan geland, daar Willem in 1222 te zamen met Gelekinus en Simon van Rijswijk voorkomt en Gelekinus tot in 1234, misschien zelfs tot 1255 in de oorkonden is te volgen. Rei- nier van Rijswijk, in 1226 optredend als getuige voor Dirk van Wassenaer en in 1227 als leenman van de abdij van Egmond, kan zowel bij de oudere als de jongere gene ratie worden ondergebracht. Omstreeks het midden van de 12de eeuw schijnen de gelederen van het geslacht sterk te zijn gedund. Na Gilles van Rijswijk wordt er van dit geslacht in de 13de-eeuwse oorkonden geen gewag meer gemaakt met uitzondering van een Hugo van Rijswijk, knape, die in 1264 voor de heer van Wassenaar borg staat 18Dat de familie met deze Hugo niet geheel ten onder is gegaan, zal aan het licht treden, als wij ons in de geschiedenis van de woning genaamd de Hoffstede van Rijswijck gaan verdiepen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 158