DE HOFSTEDE VAN RIJSWIJK 140 Werve was geworden en door verdere aankopen het be trekkelijk kleine goed in enkele jaren tot een complex van 160 morgen had uitgebreid, maken de leenacten helaas geen melding meer van de belendingen 23). Omstreeks het midden van de 15de eeuw moet de hof stee van Rijswijk bewoond zijn geweest door een zekere Gerrit Jansz. In 1454 droeg Jan Ruychrock van de Werve verschillende percelen aan de grafelijkheid in leen op. Daaronder bevond zich een perceel groot zeven morgen aan de noordwesthoek van de Werve tussen de Brede weg en de Hoefsloot (de Laak). Genoemd perceel werd tot een achterleen van de hofstede de Werve gemaakt en uiteinde lijk in 1802 door de executeurs-testamentair van de in 1800 overleden heer van de Werve Jacob Hendrik van Wassenaer van Alkemade in drie partijen verkaveld. Uit de daarvan opgemaakte transportacten blijkt, dat de be wuste zeven morgen zich in een smalle geer uitstrekten langs de oostzijde van het laantje, dat van de Van Vre- denburchweg naar het gewezen Oud-Katholieke kerkje van Rijswijk leidt. Dit kerkje, een zogenaamde kerk- schuur, werd in 1685 gesticht door Maria Wuytiers gebo ren Stalpaert van der Wiele, vrouwe van de Werve, en lag aan de westzijde van het laantje. Ten oosten van het laantje lagen de zeven morgen en daarnaast de hofstede van Rijswijk, in 1454 in gebruik bij de reeds genoemde Gerrit Jansz. 24 Aan de fragmentarische reeks opvolgende eigenaren van meergenoemde hofstede, die zich achter patronymica 23L.H. nr. 62, f 80v, 109v; P. A. Hoefer, Het huis te Werve bij Rijswijk (De Navorscher XLIII, 1893), bl. 278. 24) L.H. nr. 116, f. 44v; A.R.A. archief leenkamer De Werve nr. 3, f. 89v, 90v91; nr. 4, f. 3; oud-rechterlijk archief Rijswijk nr. 28, f. 7475, 8081; archief Oud-Katholieke pastorie te ’s-Gra- venhage nr. 120a, waarvan ik door vriendelijke bemiddeling van de heer J. Bruggeman inzage kreeg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 162