DE HOFSTEDE VAN RIJSWIJK 142 2Ö) L.H. nr. 236, f. 675v; C. W. Bruinvis, Claes Corff, zijn zoon Dire en hunne kapel in de parochiekerk te Alkmaar (Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis VII, 1899), bl. 93 e.v.; archief Provenhuis van Zessen te Alkmaar nrs. 289, f. 14v; 304; 310. wellicht door bastaardij verwant aan het oud-adellijke Gelderse geslacht, nog in verschillende andere plaatsen goederen, die eveneens op het geslacht De Merode en van dit geslacht in de 19e eeuw op het huis Savoye-Aosta vererfden. Zo behoorde daartoe het door Claas Corff, de uit het Kaas- en Broodspel bekende burgemeester van Alkmaar, gestichte hofje genaamd het „Huis van Zessen”. Wendelmoet Corff, een dochter van Claas Corff, was in 1517 als weduwe van Mr. Reinier de Jonge, heer van Baardwijk voor de tweede maal getrouwd met de Brielse baljuw Andries van Bronckhorst. Zij was het, die hem rechten op het Provenhuis van Zessen verschafte en zij was ook de eigenaresse van de hofstede van Rijswijk. Dit laatste blijkt uit een in het archief van het provenhuis be waarde rekening van de goederen, die zij van haar vader Claas Corff en haar broeder Dirk Simon Claas Corffsz. had geërfd. De rekening vermeldt wel de woning te Rijs wijk, maar aangezien Wendelmoet de inkomsten ervan zelf beheerde en gescheiden hield van haar goederen in de omgeving van Alkmaar, waarvoor zij een aparte rentmees ter had, bevat deze geen verdere bijzonderheden 26 Of de hofstede van Rijswijk aan Claas Corff dan wel aan zijn zoon Dirk had toebehoord, laat zich niet met ze kerheid zeggen. Waar het goederenbezit van Claas Corff vrijwel geheel in het huidige Noordholland was gelegen, ben ik geneigd te denken aan een herkomst van Dirk Corff, die gehuwd was met Catharina van Dorp, een kleindochter van de Delftse burgemeester en baljuw van Delfland, heer Cornelis van Dorp, ridder, heer van Bent huizen. De moeder van Catharina was een dochter van de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 164