DE HOFSTEDE VAN RIJSWIJK 145 30Nass. Dorn. Delft nr. nr. 6461, f. 349; archief klooster Carthuizers 106; De Navorscher LXVII (1918), bl. 149—150. Arendsz. van Rijswijk te zijn gestorven; zijn vrouw Lijs- beth heet dan weduwe te zijn. Niet ónmogelijk was dit echtpaar de ouders van Enghebrecht van Rijswijk, ge noemd in een tweetal oorkonden resp. uit 1380 en 1383, waarvan een afschrift van een verdwenen cartularium van de abdij te Loosduinen ons de verkorte inhoud meldt. Met Enghebrecht II schijnt het Zuidhollandse adelsge slacht Van Rijswijk inderdaad te zijn uitgestorven, voor opgesteld dat wij deze latere Rijswijkers aan het oude geslacht mogen vastknopen 30 Directe bewijzen voor een samenhang van de omstreeks 1250 geboren ridder heer Enghebrecht van Rijswijk met de in 1264 als schildknaap optredende Hugo van Rijswijk ontbreken ten enen male. Wij kennen helaas van geen van beiden het wapen, noch van de aan Hugo van Rijswijk voorafgaande generaties, noch van Enghebrecht’s naza ten. Het enige zegel, dat van Arnoud van Rijswijk be waard is gebleven en waarmee hij op 12 November 1312 een schenking aan Koningsveld bezegelde, is ongelukki gerwijze geen heraldisch, maar een zinnebeeldig of fanta- siezegel. Het vertoont vrij in het veld, staande voor een boom of struik, een vogel, mogelijk een arend, die in zijn snavel een tak rijshout heeft en deze als het ware schudt of op zijn Oudnederlands gezegd „wiekt"Het Corpus sigillorum neerlandicorum”, waarin alle bekende zegels van vóór 1300 zijn opgenomen, bevat verschillende voor beelden van zulke willekeurige zegels. Aanzienlijke perso nen als de heren van Valkenburg en die van de Leek ge bruikten dergelijke zegels en niet alleen als tegenzegel, zodat het niet aangaat Arnoud van Rijswijk's adellijke ge boorte in twijfel te trekken uitsluitend op grond van het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 167