DE HOFSTEDE VAN RIJSWIJK 146 1 hierboven beschreven zegel. Een vermogend man schijnt Arnoud echter niet te zijn geweest. De woning van zijn zoon Jan aan de Spiering watering ten zuiden van de Vlietweg was er één van bescheiden omvang 31 De tegenover de Werve gelegen hofstede van Ghise- brecht van Rijswijk met de langgerekte strook land er ach ter maakt op mij evenmin de indruk van een aanzienlijk goed, dat de centrale hof van Rijswijk gevormd zou kun nen hebben. Bij een dergelijk goed verwacht men een naar alle vier windstreken ruim uitzicht biedend areaal van minstens veertig tot honderd morgen. Bij de oude „curtis” van Warmond behoorde een rechthoekig terrein van on geveer veertig morgen en de hofstede van Rodenrijs te Overschie was honderd morgen groot. De Doortoghe bij Naaldwijk, een bezitting van 'n jongere tak van de Brede- rode’s en eveneens een rechthoekig complex, telde vier en zestig morgen, waarvan er twee en dertig allodiaal en twee en dertig leen waren van de graven van Holland, doch later leen van de baronie van Oud-Haarlem. Ik kan in de .hofstede van Rijswijk” dan ook alleen maar een ge wone boerderij zien, genoemd naar haar eind 13de- en be gin 14de-eeuwse eigenaren, niet de hof, waaruit het dorp Rijswijk ontstaan is 32 31) Koningsveld nr. 62, reg. 66. De verklaring van het zegel dank ik aan een suggestie van de heer J. Fox, chartermeester aan het Algemeen Rijksarchief, die mij bij mijn onderzoek met grote hulpvaardigheid ter zijde stond; H. Brugmans en K. Heeringa, Cor pus sigillorum neerlandicorum ('s-Gravenhage, 19371940), nrs. 1275, 1050. Vgl. nrs. 683 (tegenzegel Olivier van Axel), 1014 (zegel Biggo heer van Coudewerve) en H. van Wijn, Huiszittend leven 11:1 (Amsterdam, 1812), bl. 6668; Nass. Dom. 6524, f. 53. Met de daar als oostbelending genoemde Rijswijkse watering moet volgens L.H. nr. 274, f. 502 de Spiering watering zijn bedoeld. 32Rijksarchief Zeeland, leenregister Hodenpijl, f. 26. Vgl. H. C. Hazewinkel, De hofstad Rodenrijs (Rotterdams Jaarboekje 1951), bl. 158 e.v.; Rijksarchief Haarlem, leenregister baronie Oud-Haar-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 168