DE HOFSTEDE VAN RIJSWIJK 147 Als wij de vóór 1300 reeds bestaande adellijke goe deren onder Rijswijk de revue laten passeren, zijn er twee complexen aan te wijzen, die aan bovengestelde eis vol doen. De Werve en de hofstede ,,de Burch” vallen hierbij buiten beschouwing. Hoewel de Werve omstreeks 1280 een „saté”, d.w.z. een kasteel rijk was, besloeg het bij behorende land oorspronkelijk niet meer dan veertien mor gen. Weliswaar bestond dit land niet uit een smalle kave ling, doch uit een tamelijk regelmatige rechthoek. De hof stede „de Burch” was aanvankelijk slechts één morgen groter dan de Werve. Pas in de 15de eeuw werd zij ver groot met een aan de westzijde gelegen hoeve genaamd Harper Wrighers woning. Met de burcht van de heren van Rijswijk kan „de Burch” niet worden vereenzelvigd, aangezien de naam aan het geslacht Van der Burch ont leend werd, waarvan de oudst bekende vertegenwoordi gers Symon en Theodericus de Urbe of van der Burch tijdgenoten waren van de dynasten van Rijswijk. Vermoe delijk waren de Van der Burch’s uit Voorburg afkomstig, waar het terrein van de Romeinse nederzetting bij Arents- burg in de middeleeuwen de naam de Burch droeg 33 De hofstede „ter Bloot” of „Blotinge” moeten wij even- lem, f. 2V en 4V. De 64 morgen waren een achterleen van de heren van Egmond, die dit land in de 14de eeuw door huwelijk met de erfdochten van de Doortoghe hadden verkregen: Muller, t.a.p., bl. 181182; Gemeente-archief Monster, metingboek 1378, f. 2. 33) Muller, t.a.p., bl. 201; Gemeente-archief's-Gravenhage, archief heerlijkheid Rijswijk nr. 1, f. 5V; L.H. nr. 49, f. 6V7; nr. 78, f. 44v45; nr. 280, f. 139139v; Archief Ned. Hervormde ge meente te Rijswijk, cartularium, f. 24v25, waar uitdrukkelijk van de Westwoninge van der Burch wordt gesproken; O.H.Z. I, nrs. 357, 361, 353. Voor de identiteit van de de Urbe's met de Van der Burch’s zie Muller, t.a.p., bl. 261, 291, O.H.Z. II, nr. 658 en W. Stach, Wort und Bedeutung im mittelalterlichen Latein (Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters IX, 1952), bl. 346; Jaar boek „Die Haghe” 1942, bl. 185 n. 1.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 169