HET CATSHUIS „SORGHVLIET” 300 JAAR 5 Hier is een laegh gebouw, daer op de sture winden, Tot schade van den Heer geen stoffe konnen vinden.” Bovendien had Cats verlangd, dat alle bruikbare mate riaal van de bestaande woning in het nieuwe huis ver werkt zou worden. Het Catshuis werd gebouwd door twee bekende mede werkers uit de kring van Pieter Post: de meestertimmer- man Claes Dircksz van Balckeneijnde en de meestermetse laar Willem Colijn, alias Toll, wier handtekeningen onder het bestek staan, dat op 28 April 1652 is getekend. Vol gens de biograaf van Pieter Post, Ir. G. A. C. Blok, kan van Balckeneijnde niet als de ontwerper van het Catshuis beschouwd worden, maar heeft hij, zoals in die tijd gebrui kelijk, het door een architect (in casu Post) gemaakte ont werp samen met Colijn uitgevoerd. Helaas gingen de tekeningen van Pieter Post verloren, maar uit het bewaard gebleven bestek lezen wij duidelijk, dat het tegenwoordige Catshuis op dezelfde plaats van de vroegere woning is gekomen: het bestek van het metsel werk spreekt dan ook van „eenige veranderinge van werc- ken op Seurgvliet”. Hier komen we voor het eerst de naam Sorghvliet tegen. Het huis moest opgeleverd worden „binnen den tijt van acht weecken” na de ondertekening van het bestek: „ofte uijtterlicken voor den lesten Junij toecommende, sonder eenige exceptien excusen ofte uijtvluchten te mogen sustineren niets ter werelt uijtgesondert Gezien de korte termijn van oplevering, ligt het voor de hand, dat er van zonsopgang tot zonsondergang is ge werkt, te meer daar de aannemer gehouden was om van het oude huis „de pannen ende muijren aftebreeken ende alle de steen en pannen schoon te maecken omme ten pro-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 16