J DE HOFSTEDE VAN RIJSWIJK 148 van de Wate- 34) Cartularium St. Jan, f. 22v („Diric den Bloten bi der tijt wonende te Rijswijck”)L.H. nr. 37, f. 25; Egmond nrs. 353, 227; Nass. Dom. nr. 6461, f. 353; L.H. nr. 50, f. 212v; nr. 228, f. 698v 690; A.R.A. archief kapittel St. Marie te 's-Gravenhage nr. 119; kaarten Nederland nr. 2600; cart. St. Jan, f. 129. De ligging van de woning Schulenburch is op te maken uit archief begijnhof ’s-Gra- venzande nr. 93 en de opvolgende beleningen met land aan de west en de oostzijde, zie L.H. nrs. 142, f. 39; 164, f. 3435v; 180, f. 45; 182, f. 2v; recht, archief Rijswijk nr. 28, f. 48v, 77v. eens uitschakelen, omdat leden van het Haarlemse ge slacht de Blote, naar wie het genoemd werd, zich pas tegen het eind van de 13de eeuw te Rijswijk vestigden en dit goed zijn latere uitgestrektheid ontleende aan de samen voeging van twee belendende hofsteden, waarvan de oos telijke in de 14de en 15de eeuw een bezitting van de Ho- denpijl’s was. Het van de Hodenpijl’s afkomstige land strekte zich weliswaar van de Kleiweg langs de westzijde van de Kerklaan tot aan de Laakkade uit, maar bezat hoe genaamd geen breedte. Het vermoedelijk aan de noord zijde van de Geestbrugweg en oostelijk van de tussen 1340 en 1350 aangelegde Haagweg te localiseren goed ,,Schu(i)lenburch”, dat in 1320 eigendom was van vrou we Ave uten Camp, de moeder van de toenmalige pastoor van Rijswijk, besloeg in totaal niet meer dan dertien mor gen en komt m.i. dus ook niet in aanmerking 34 Een met de woning ten Hoeke, de stamzetel uten Hoeke’s, de voorvaderen van de heren van ringen, wel te vergelijken goed is het nabije, op Rijswijks grondgebied gelegen Oud-Ockenburg (eigenlijk Ocken- berg). Deze op een donk midden in de polder gelegen hofstede was eens het centrum van een uitgestrekt gelijk namig terrein, dat van de Waterlose ten noorden van de Kleiweg reikte tot aan de Kerstanjewetering bij Delft. Dit is een punt, waar men inderdaad een moerasburcht zou kunnen verwachten, een vermoeden, dat enigermate steun

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 170