HET HUIS VAN OLDENBARNEVELT IN DE SPUISTRAAT door Mr. JAN DEN TEX Er is een huis in Den Haag, dat algemeen bekend staat als het huis van Oldenbarnevelt. Het is het tegen woordige Ministerie van Financiën op de hoek van Kneuterdijk en Parkstraat, of liever het middelste ge deelte daarvan, dat na veel verbouwingen en vermin kingen inderdaad nog enige onderdelen bevat, een souterrain, een trappenhuis, een stuk achtergevel, die uit de tijd van Oldenbarnevelt dateren i). Als men echter weet, dat hij dit huis eerst kocht op 13 Juli 1610, in de zelfde maand dus waarin hij de Remonstrantie in de Staten van Holland ter tafel bracht, en dat hij wat er stond eerst volledig liet afbreken en weer opbouwen vóór hij het huis betrok, dan is het duidelijk, dat hij er niet langer dan zeven of acht jaar gewoond kan hebben, in de dagen van zijn ouderdom, toen hij zijn energie meer besteedde aan het schaakmat zetten van binnenlandse vijanden dan aan het handhaven van onze onafhankelijkheid tegenover buitenlandse belagers, en dat wij het huis van Oldenbarnevelt in zijn grote dagen elders te zoeken hebben. De Verhooren geven ons een aanwijzing waar dit geweest is2). Op 12 Maart 1619 ondervragen de rech- 1) Vriendelijke inlichting van de heer J. Holstein, bouwkundig ambtenaar van de Rijksgebouwendienst; zie ook artikel A. W. de Vink in Jaarboek die Haghe 1921/2, blz. 167192. 2) Verhooren van Johan van Oldenbarnevelt, uitg. Hist. Ge nootschap 1850, blz. 237, vraagpunt 61.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 178