HET HUIS VAN OLDENBARNEVELT 157 ters de gevangen Oldenbarnevelt over een gesprek dat hij tijdens de onderhandelingen over het Bestand in de zomer van 1608 gevoerd zou hebben met de Utrechtse burgemeester Berck. De gevangene weet zich hiervan niets te herinneren, en om zijn herinnering op te frissen vragen dan de rechters „of hij aan den voorn. Berk allen de voorgaande propoosten nyet gehouden en heeft in zijn eygen huys in de Spuystraat op zijn comptoir, daar op hij den voorn. Berk geleyd hadde langs een kleyn trapken, staande in de salet, ter zijden ’t voorsz. huis?” Oldenbarnevelt antwoordt verontwaardigd „hem daarvan ook in ’t allerminste nyet te gedenken, en dat hij nyet gewoon en was deur een cleyn trapken yemant, daarmede hy niet familiaar en was, op zijn comptoir te brengen.” In 1608 woonde dus Oldenbarnevelt in de Spuistraat, maar waar precies? Dank zij het uitmuntende klapper- systeem van het Gemeentearchief en de welwillende hulp van de ambtenaren had het weinig voeten in de aard, in de registers van transporten, die uit die jaren volledig bewaard zijn, de diverse acten te vinden waar bij Oldenbarnevelt de huizen (het waren er minstens twee) in de Spuistraat aan- en verkocht. Beginnen wij met de verkoop op 26 April 1611 3), een goede 9 maan den na de .aankoop van het huis op de Kneuterdijk, voldoende tijd dus om, als men achter de aanne mers heen zit (en dat is Oldenbarnevelt toever trouwd) een groot huis te doen afbreken en weer op bouwen. De reden dat wij aan het eind beginnen is omdat er in de acte een bijzonderheid voorkomt die ons 3) Register van Verkoopingen van huizen en landen, 1610, 1611 en 1612, RA 419, berustende in het Gemeente-Archief te ’s-Graven- hage.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 179