HET HUIS VAN OLDENBARNEVELT 158 kan helpen de tegenwoordige ligging met zekerheid te bepalen. Wij Johan van Assendelft en (de) Jacob Dircxen van Colen schepenen in 's Gravenhaghe, oirconden een (en) ijegel(ijck) dat voor ons in eijgender persoone gecomen ende erschenen is, heer Johan van Oldenbarnevelt Ridder heere van Tempel Rodenrijs etc. bewaerder vant Groote Zegel van Hollandt en(de) Westvrieslandt ende bekende wel en (de) wettelijck vercocht en (de) overgedragen te hebben sulcx hij vercochte en (de) overdrouch bij desen heer Adrian van Mathenesse heere van Zundere, Opmeer etc. ten desen present ende de coope accepterende, seeckere sijne Ed(elheij)ts twee huijsinge en(de) erven, staen(de) ende gelegen in de Spoijstraete alhijer met alle tgheene daer inne aert is, ende anders noch voorder nijet. Belent zijnde aende oostsijde de huijsinge en(de) erve van (de) weduwe en(de) erffgenamen van mr. Gerrit Numan, aen(de) zuijt- sijde de Spoijstraete voors(chreven) aen(de) Westsijde de huijsinge van (den) Aernt alsnu toecomende Pauwels van Thorenvliet ende andere verscheijden huijsen en(de) erven, eijnden(de) ten Noorden mette galarije en (de) getimmerte boven de zelve, hebbend een vuijtganck int noorden inde straet genaemt het achteromme, met alle de gerechtigheijden daeran behooren(de), ende dat mitte laste van een renthe van vijffentwintich car(olus) gul(dens) tsiaers toe- comen(de) Pieter Corn(elissen) van Hoven mitsgaders zes st(uiver)s tsiaers toecomeri(de) de Pastorije alhijer op de voors(chreven) huijsingen staen(de), de welcke den voors (chreven) heere van Mathenesse tsijnen laste genomen heeft sonder meer behoudens den heer sijn rechte, Ende heeft voorts den voors(chreven) heere van Mathenesse tsijnen laste genomen alleen te onderhouden de looden goote tusschen de nijeuwe cleijne huijsinge van (den) voors (chreven) Eed. heer Van Oldenbarnevelt en (de) tvoors (chre ven) huijs van (den) Aernt leggende en (de) oock mede de cleijne waterloosinge in de goote tusschen de voors (chreven) twee huijsen van welcke coope en (de) overdrachte der voors (chreven) respec tive huijsingen en (de) erven den voors (chreven) Eed: heere van Oldenbarnevelt bekende alle wel voldaen en (de) betaelt te wesen, als eerst mitte somme van zes duijsent zes hondert car(olus) gul(dens), hem bij ofte van weghen den voors (chreven) heere van Mathenesse tot sijnen contentemente in gereeden gelde aengetelt, ende bovendijen mitte constitutie ende verlijden van vijff distincte rente brijeven, te weten vijer elcx van twee duijsent car(olus) gul(dens) en (de) een van duijsent car(olus) gul(dens) capitaels,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 180