IN DE SPUISTRAAT 163 Wij Heijman Kiggelaar ende Jacob Cornelisz Schepen(en) in den hage, orconden eenen ijegelijcken dat voor ons gecomen ende ge- comp(ar)eert sijn doctor Lubert Hoenraet als getrout hebben(de) Claesken Joppend(ochte)r van Ruwen eertijts Wed(uw)e wijlen 10) Register van de Brieven soe van Renten, Huyssen-Transpor- ten en(de) andere beginnende post Catharine XVcLXXXVIII tot Catharine XVc negen en(de) tachtich, RA No. 399 Gem.arch. 's Gravenhage. gevels tussen de Vergulde Arend en het zoeven genoem de huis-met-de-galerij. Aannemend dat Bos en v. Harn hier een steek laten vallen, komen die twee gevels overeen met de tegenwoordige winkelzaken van Drabbe en Lampe (Spuistraat 6 en 8); ik kan niet verklaren waarom ze als één huis gelden in de koopacte; ook weet ik niet of er enig verband bestaat tussen de door Ol- denbarnevelt verrichte herbouw van het Westelijke huis (de „nyeuwe" huizinge) en de schijnbare toeneming van het aantal geveltjes tussen 1597 en 1616. Uit de tegenwoordige toestand zijn geen conclusies te trekken, terwijl ook vóór de verbouwing die het huis Spuistraat 8 (Lampe) op het einde van de vorige eeuw onderging, de gevel van het toen nog vrij deftige herenhuis volgens de mij vriendelijk door de heer Drabbe te Warmond verstrekte schets, niet ouder dan de achttiende eeuw kan zijn geweest. Van de vroegere gevels van Spui straat 6 en 10 zijn noch op het Gemeentearchief, noch van elders afbeeldingen bekend. Er zijn nog enige topografische puzzles met deze huizen verbonden. Zo komt de koopacte van het Oos telijke huis (het kasteel van Borselen) waarbij Olden- barnevelt het in 1589 kocht 16), wat de Noordelijke be lending betreft niet overeen met de boven geciteerde koopacte van 1611:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 187