HET HUIS VAN OLDENBARNEVELT 164 mr. Barnardus Welij in sijn Leven procur(eur) generael voor den hove van Holl(and)t ende Job Pietersz van Ruwen burgem(eeste)r tot Gorinchem, als beste vader ende voocht van de naegelaten weeskinderen van (den) voorn (oemden) mr. Barnardus Welij ge- procreert bij den voorn (oemden) Claesken sijn dochter, wesende hijer toe speciaelijck geautoriseert bij den Hove van Holl(an)t volgende dacte daer van sijnde in date den XXVIen Aprillis lest- leden voor soo veel die helft van (de) voors(chreven) weeskin deren aengaet volgens deselve acte daer deur onse brieven sijn getransfixeert ende bekenden sij companten met consent ende ten overstaen van (de) voorschreven Claesken Joppen d(ochte)r, mede compareerende wel ende wettelijcken vercocht te hebben Mr. Jan van Oldenbarnevelt advocaet vant gemeen landt van Holl(an)t en(de) Westvriesl(an)t een huijs ende erve staende in de Spuij- straet alhijer in den hage met deuren vensteren ramen bedsteden ende baneken daer inne wesende, mitsgaders alle tgundt daer inne aert ende naegelvast is, aen te vaerden Meije XVcLXXXIX naest- comende, met alsulcke vrijheijt ende serviteijt als tselve huijs bij den voorn (oemden) mr. Barnardus Welij in (de) coope vercregen is van mr. Dirick van Meerkercken, ende sijnen consorten voolgende de brieven daer van sijnde, mede deur deesen getransfixeert, belent oostwaerts derffgen(amen) van meester Adriaen Numan west- waerts Sebastiaen Willemsz deurwaerder van(de) camere van(de) rekeninge in Holl(an)t etc. Suijtwaerts die Spuijstraet ende noort- waerts achteromme metten deurganek van de achterpoorte van des voorn(oemden) mr. Dijrcks Huijsken responderen (de) den boven solder over den deurganek van de voors (chreven) poorte aen tvoors (chreven) huijsken, daer van jegenwoordelijck possesseur is Matheus Janssen oude cleercoper ende belooffden de voors (chreven) companten in de voors (chreven) qualite den voorn(oemden) mr. Johan van Oldenbarnevelt sijnen erven ende naecomelingen ofte actie van (de) selven vercrijgende tvoors(chreven) huijs ende erve tot tallen tijden te bevrijden ende te waeren nijet daer op staende dan alleenelijck negen groot tsi(ae)rs memorie geit toecomende de pastorie van den hage, ende vier hondert gulden in hooftgelt staen(de) op renten tegens den pen(ningh) sesthien tiecomen(de) mr. Dirick van Meerkercken sonder meer, behoudens den heer sijn recht ofte hooffpenninek ende bekenden sij companten van (de) cooppen(nin)ghe, der voors(chreven) huijsinge ende erve bij den voorn (oemden) mr. Johan van Oldenbarnevelt daervoren belooft (belopen(de) ter somme toe van vijer duijsent car(olus) guldens) den lesten penningh metten eersten offgetogen de voors(chreven)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 188