IN DE SPUISTRAAT 165 17) Register van de Brieven etc. (zie vorige noot). Lasten van vijer hondert gulden in hooftsomme ende de renten van negen grooten vl(aam)s tsiaers betaeld te wesen alle dinck sonder arch ofte List, Actum den XXIXen Aprilis a(nn)o 1589, (w.g. Heiman Gielisz (w.g.) J. Coernelisz Hier wordt als Noordelijke belending aangegeven het Achterom, maar dit moet onjuist zijn, aangezien ener zijds Oldenbarnevelt noch Mathenesse ooit een huis aan het Achterom verkocht hebben, en anderzijds uit diverse zeventiende-eeuwse koopacten de huizen aan het Achterom, die ten Zuiden grensden aan de tuin van Oldenbarnevelt resp. zijn opvolger Mathenesse stuk voor stuk te volgen zijn. Blijkbaar nam men het in 1589 met de belendingen zo nauw niet en gold het einde van de doorgang naar het Achterom, waar de koper recht op had, zonder dat van een bepaald servituut sprake schijnt te zijn geweest, als grens van zijn eigendom. Enkele maanden later leverde de verkoper-q.q. dr. Lubbert Hoenraet enige stukken op de verkoop van 29 April betrekkelijk aan Oldenbarnevelt die hem hier van acte geeft. Eén dier stukken is de acte van consent die dus klaarblijkelijk niet van het begin af „getrans- fixeerd” was, zoals de hierboven geciteerde acte pre tendeert. Ofschoon topografisch zonder belang kan ik de verleiding niet weerstaan de acte 17hier in uittrek sel op te nemen omdat er aardige bijzonderheden uit voortvloeien over de onzekerheid der tijden en de mo tieven die men had de verkoop van onroerend goed aan minderjarigen behorend toe te staan. Al zoe Docktor Lubbert Hoenraet als van sijne huijsvrouwe wedue geweest zijnde van naerdt Welij in sijnen leve procur(eur) generael ende als procuratie hebben (de) van Jacob Pietersz man en (de) voocht wijlen mr. Ber- van desen hove van Ruwen sijn

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 189