HET HUIS VAN OLDENBARNEVELT 166 Holland, kinderen. LXXXIX ls) Register van vercoopingen enz. RA No. 409, gem. arch, 's Gravenhage. Het huis tussen het kasteel en de Vergulde Arend heeft Oldenbarnevelt er in 1601 bij gekocht; zijn gezin was inmiddels met twee zoons uitgebreid, hij was ook rijker geworden en deftiger, zijn oudste dochter had een Brederode getrouwd, en zo kan men zich voorstellen, dat hij behoefte had aan expansie. Ook deze acte 18 neem ik op, vooral om de buitengewone voorzorgen die de kopers nemen tegen mogelijke fraude van de zijde van de advocaat. Deze was zeer invloedrijk in de Staten van Holland, zo redeneerden zij, en kon daar wel eens schoonvader als voocht van(de) voorkinderen van sijn suppl(ian)ts huijsvr(ouw)e bij den voors(chreven) Welij geprocreert den hove van Hollandt bij requeste te kennen geeft, dat hij suppl(ian)t onlancxleden vercoft heeft aen mr. Jan van Oldenbarnevelt, advo- caet vant Lant van Holl(an)t, zeeckere huijs en(de) erve staende en(de) gelegen in de Spoijstraet alhijer in den hage hem suppl(an)t als man en(de) voocht van zijne huijsvrouwe en (de) hare voor- s(chreven) voorkinderen tzamen int gemeen toecomende voor de somme van vier duijsent carolus gul(den)s gereet geit, welcke vercopinge alsoo van wegen de voors(chreven) voorkinderen en (de) voor seveel hem aengaet buijten twijffel proffijtel(ijck) ge- daen es. Soe ten regarde dat in desen coniuncturen van tijden den selven voorkinderen nijet geraden es al sulcke halffhuijs twelck alle pericule van brant en (de) anders subject es mit ijemant vreempts gemeen te houden, alsoo de vercoping van desen sup pliants gedeelte tharen regarde nijet en can verhindert nochte beleth werden als oock dat de helff van de voors (chreven) Somme van vier duijsent gul(dens) van wegen die voors(chreven) voor kinderen veel seekerl(ijcker) en (de) profijtelijcker aengeleijt mochte worden soe est dat tvoors (chreven) hoff omme redenen voors(chre ven) den suppl(ian)t in de voorschreven qualite geaucthoriseert heeft, en (de) aucthoriseert hem mits desen de voorschreven huijsinge te mogen vercopen ten meeste oirbaer van de voors(chreven) wees- Gedaen in den raede den XXVIen Aprilis XVc,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 190