IN DE SPUISTRAAT 167 waarmee hij zich het niet-contante een of andere ordonnantie doordrijven gedeeltelijk zou kunnen bevrijden van gedeelte van de betaling van de koopsom. Hij moest beloven zich met zulke eventuele toekomstige ordon nanties niet te zullen behelpen. Wij Antonis van Cats ende Pieter lanss(en) Palesteyn Schepen (en) in 's Gravenhage oirconden eenen ijegelijck dat voor ons ge- comen ende gecompareert sijn Bastiaen Willemss(en) als getrout gehadt hebbende Anna Jans dochter, Jan Willemss(en) Messe- maecker, Jan Jacobss(en) Cleermaeker, ende Pieter Adriaanss(en) Schrijnwerker alle erfgenamen van de voors(chreven) Anna Jans dochter ende bekende wel ende wettelicken vercoft te hebben, sulcxs zijluijden vercoopen mits desen Joan van Oldenbarnevelt advocaet etcae van den Lande van Hollant, seeckere huijsinge ende erve staende ende gelegen in de Spoijstraet alhier vrij sonder ijet daer op staende anders dan den heer sijn recht Belent sijnde ten oosten hij cooper selfs ten westen thuijs ende erve van Jan Wil- lemsz van Heemskerck waert in den Vergulden Arent, streckende uijten noorden van 't erve van de voorn (oemde) Heemskerck, suijtwaerts totte Spoijstraet toe, ende dat met alsulcke vrijdommen van lichten, drop ende vrije waterlosinge als tselve jegenwoordich beheijnt, betim(m)ert, ende bepaelt staet, van welcke voorschre ven) coop sij comperanten bekenden al wel voldaen ende betaelt te wesen met seeckere jaerlicxe lijf rentebrief f inhouden (de) de som(m)e van hondert vijff ende twintich ponden te XL grooten tpont tsiaers, sprekende ten lijve van de voors (creven) Bastiaen Willemss(en), mitsgaders noch met seeckere schepen (en) schult- brieff, inhoudende de somme van achtienhondert twee ende tsestich ponden tien schellingen munte voors (chreven) bij de welcke den voors (chreven) cooper belooft te betaelen binnen den tijt van ses ofte acht weecken naer het overlijden van de voors(chreven) Bas tiaen Willemss(en) aen sijne respective erfgenamen mitsgaders aen de erfgen(amen) van salige An(n)a Jans dochter voorn(oemd) in gereden gelde de somme van negen hondert ponden munte als vooren ende noch een jaer daer an gelijcke negen ponden mitsgaders een half jaer tractements tot twee ende tsestich ponden tien schell- (ingen) te XL groo(te)n als vooren, ende dit alles van geit, sonder eenige cortinge te mogen doen het tsij van Xe XXe Ce Le XL min ofte meerder penn(inge)n verpondingen ofte eenige andere contributien ende impositie, nietjegenstaen (de) eenige ordonnantie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 191