25 25 27 27 27 27 226 KRONIEK OVER 1950 24 Sept. 25-26 Sept. 26 Sept. 27-28 Sept. 28 Sept. een dertig- Amerikaanse bij het bombardement van het Bezuiden- hout, dienst gehouden werd. Overleden Th. P. J. Eisen, burgemeester van Rijswijk. 75-jarig bestaan van Drabbe C.V., zaak in witte goederen en manufacturen in de Spuistraat. Eervol ontslag verleend aan Ir. v. d. Broek als hoofdingenieur bij de Rijksver keersinspectie, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Congres te Scheveningen van de Fede ratie Goud en Zilver. Huldiging in de koffiekamer door de leden der Tweede Kamer van hun nestor Ds. P. Zandt sedert 25 jaren Kamerlid. Opening door de Burgemeester van de Kunstmaand 1950 in de Trèveszaal. Opening van twee sociëteiten voor ouden van dagen, gesticht door de Afd. Wasse naar van de U.V.V. in het Gebouw voor Chr. belangen en in Flora. Ontvangst ten stadhuize van tal leidende figuren van reisbureaux. 25-jarig bestaan van de Haagse afdeling van de Ned. Bond van Technici N.B.T. Congres van de Ned. Ver. van Reini- gingsdirecteuren. Buslijn R van Esmoreitpleinvan Hogen- houcklaan wordt doorgetrokken naar het kruispunt Melis StokelaanAagje Deken laan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 250