r: HET CATSHUIS „SORGHVLIET” 300 JAAR 16 tien jaren na het passeeren dezer Akte, het aan Hare Ko ninklijke Hoogheid in eigendom verblijvende domein Zorgvliet niet in exploitatie zal brengen, noch tot dit doel zal vervreemden of op andere wijze aan der den in gebruik zal afstaan." Uit een vroegere brief aan mijn grootvader, gedateerd: Weimar, 7/15 Mei 1889 en geschreven door de Secre- taris-Thesaurier A. W. Vinkhuyzen, citeer ik het vol gende: „Hare Koninklijke Hoogheid gevoelde volstrekt geen behoefte om zich van de gronden, in deze bedoeld, te ont doen, en meerdere aanvragen daartoe werden bereids weigerend, of ontwijkend, beantwoord.” „Doch toen U.W.E.G. met een serieus aanbod kwam, meende H.K.H. dit aanbod niet te kunnen afslaan, omdat Zij het genoegen heeft U sedert jaren in zaken te kennen, waardoor Zij de gelegenheid had, U en Uwe bedoelingen te leeren waardeeren en hoogschatten.” „Nimmer heeft H.K.H. zich dan ook te beklagen ge had over Uwe wijze en behandeling van zaken, in tegen deel, het was Haar steeds een genoegen met U zamen te werken.” „H.K.H. kent U daarenboven als iemand die gaarne zoowel het algemeen stadsbelang, als een welbegrepen liefdadigheid, voorstaat en uitoefent.” „Het was dus natuurlijk dat H.K.H., U gaarne de voor keur gaf bij de afstand van bedoelde grond, hoewel zich zeer goed bewust, dat met eenig geduld, er later nog hoogere prijzen zouden aangeboden worden, en dat, in alle gevallen bij perceelsgewijze verkoop, er voorzeker nog veel hooger winst van te maken zoude zijn.” „Al deze overwegingen verdwenen echter bij de consi deratie, welke H.K.H. voor Uwe persoon en voor Uwe bedoelingen koestert.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 30