15 Sept. 15 15 15 de 15 16 James 16 17 17 19 20 KRONIEK OVER 1951 286 Stille gang langs Dodencel 601 in de cel lenbarakken aan de Van Alkemadelaan. Ingebruikneming van een eigen service station van de Stichting Haagse Taxi Ondernemers, in de Elandstraat. Een groot kruis op de Valkenboskerk voor de eerste maal verlicht. Het zal voortaan iedere avond worden ontstoken. Protestbijeenkomst op het Binnenhof be legd door het regionaal comité ’s-Graven- hage en omliggende gemeenten tegen het concentratiekampensysteem. Viering van het 50-jarig bestaan van Haagsche Schoolvereeniging. 40-jarig bestaan van de ’s-Gravenhaagse Middenstandsbank. Overleden J. Ruben, directeur van Ruben N.V. Het traject van bus R verlengd tot het kruispunt Rhynvis Feithlaan-Betje Wolf- straat. Festival van films gehouden in het Sein- posttheater door het Internationaal We tenschappelijk Filmcongres. Ontvangst door de regering en de gemeente ten Stadhuize. Ontvangst door de regering van de deel nemers aan de conferentie van presiden ten en algemeen-secretarissen van inge- nieursinstituten uit West-Europa en de Verenigde Staten. Intrede van Ds. J. C. van Ravenswaay in de Chr. Gereformeerde Gemeente van Scheveningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 310