18 20 21 22 23 23 26 27 19 20 KRONIEK OVER 1951 292 18 October. Dirk de Jong uit de Mallemolen 75 jaar in het schoenmakersvak, 65 jaar zelf standig. Afscheid in Diligentia van A. de Wal na een 43-jarige loopbaan als muziekrecen sent van het Vaderland. Hij ontving de herinneringsmedaille van de Int. Bruck ner Vereniging. Begrafenis van J. Koopman, arts. Prof. Max Huber heeft zich teruggetrok ken als lid van het Permanent Hof van Arbitrage, waarvan hij gedurende 20 jaar deel uitmaakte. Begrafenis van J. M. van Doorn, directie secretaris van de Standard A.P.C. Bevestiging en intrede van Ds. J. J. W. A. Wijchers als predikant van de Ned. Herv. Gemeente. Afscheid van Joh. D. Scherft als voor zitter van het Kon, Mannenkoor Die Haghe Sanghers. Huldiging van Magda Janssens ter ge legenheid van haar 50-jarig toneeljubi- leum in de Kon. Schouwburg. Overleden de advocaat Mr. A. O. H. Tellegen, een in het Katholieke sociale en charitatieve leven vooraanstaande per soonlijkheid. Overleden Mr. W. Locker de Bruyne, directeur van de N.V. Assurantie Mij. De Nederlanden van 1845. Overdracht van uniformen door de Moer- wijkgemeenschap aan de Moerwijkse Harmonie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 316