HET CATSHUIS „SORGHVLIET" 300 JAAR 19 Mijn vader was weer de eerste eigenaar na de Ben- tinck’s, die het Catshuis regelmatig bewoonde, hoewel hij pas op 31 Juli 1906 de kern van Sorghvliet, groot 25,56.50 H.A., als privé bezit van de Maatschappij ,,Het Park Zorgvliet” kocht. In 1907 werd het Catshuis opnieuw uitgebreid: aan de achterzijde van het huis werd een tuinkamer met verdie ping aangebouwd, voorzien van een zelfde fronton als aan de voorzijde van het huis, welk fronton ditmaal met drie stadswapens werd versierd: van Goedereede, de geboorte plaats van mijn vader, van Kampen, mijn moeder’s geboor teplaats en van ’s-Gravenhage, de geboorteplaats van de drie kinderen Goekoop, allen in het Catshuis geboren. Verder werd de kap van de verdieping tussen de beide vleugels, aan de voorzijde van het huis, in zijn oorspronke lijke vorm hersteld, terwijl het aantal kamers, aan de ach terzijde gelegen, werd uitgebreid. Toen in het daarop volgend jaar Burgemeester enWet- houders van ’s-Gravenhage aan de Maatschappij ,,Het Park Zorgvliet” vroegen, voor welke prijs het overgebleven deel van het park Zorgvliet te koop was, bood mijn vader aan een servituut te vestigen op een gedeelte van zijn ter rein, tot het behoud van het natuurschoon langs de Sche- veningse weg, op een strook van 40 meter breed, met de bepaling, dat die strook niet mocht worden bebouwd en verder, dat zijn Sorghvliet niet zou mogen worden ge ëxploiteerd of worden vervreemd, voordat de Gemeente Den Haag in de gelegenheid was gesteld het aan te kopen. Dit voorstel gaf de Vereniging „Die Haghe” aanleiding om in een request aan de Gemeenteraad de wens te uiten, het voorstel tot aankoop van het terrein rondom Sorgh vliet aan te nemen, vooral nu „de heer Goekoop zich be reid had verklaard door vestiging van erfdienstbaarheden de mogelijkheid te openen, dat het natuurschoon van het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 34