t HET CATSHUIS „SORGHVLIET” 300 JAAR 20 1 geheele park, en dus ook het fraaiste en meest historische gedeelte de oude bezitting van Cats ongeschonden bewaard zou blijven." „Die Haghe” „achtte het toch voor de gemeente van het grootste belang, dat Huygens’ Zeestraat, die ten allen tijde de bewondering van landgenoot en vreemde ling heeft opgewekt, haar oorspronkelijk karakter zoo veel mogelijk zou blijven bewaren en dat de gemeen te voor geen offers terug mag deinzen om daartoe te geraken. Onze voorouders hebben zich groote opoffe ringen getroost voor het behoud van het Haagsche bosch, moge het nageslacht toonen het behoud van het natuur schoon onzer stad evenzeer op de rechte waarde te schat ten." (Jaarverslag van de Vereniging „Die Haghe” over 1908). Nadat de Gemeenteraad in haar zitting van 29 Februari 1908 het voorstel tot aankoop van het Park Zorgvliet ver worpen had hoe kan het anders verviel daarmede ook mijn vader’s aanbod. Is het niet merkwaardig, dat het plan voor een paleis op Sorghvliet steeds weer opduikt? Uit de Bijlagen van de Handelingen van de Gemeenteraad (1913, no. 348) blijkt, dat er zelfs een briefwisseling is gevoerd tussen het Ge meentebestuur en de Regering over een eventuele ruil van het Koninklijk paleis in het Noordeinde tegen Sorghvliet, dat daartoe eerst door de Gemeente ’s-Gravenhage zou worden aangekocht! In Juni 1914 werden met veel op hef de paleisplannen, ontworpen door de bouwkundigen Hoek en Wouters, tentoongesteld. Doch als twee maan den later de eerste wereldoorlog uitbreekt, hoort men er niets meer van. In de oorlogsjaren kwam Prins Hendrik met het Rode Kruis vaak oefeningen houden in het bos van Sorghvliet. Ook Koningin Juliana heeft als Prinses herhaaldelijk in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 35