21 HET CATSHUIS „SORGHVLIET" 300 JAAR het park gewandeld. Het Catshuis werd in die jaren slechts in de zomermaanden door ons bewoond. Voordat de wegenaanleg om Sorghvliet voltooid werd, was het terrein van het landgoed nog iets vergroot. Een jaar na de oorlog werd begonnen met de bouw van een muur om het gehele terrein, die een lengte kreeg van 2078 meter en in December 1920 voltooid werd. Intussen was in Februari van hetzelfde jaar, op initia tief en volgens plannen van mijn moeder, Dr. J. S. Goe- koop-de Jongh, een aanvang gemaakt met een nieuwe verbouwing van het huis, die een restauratie in de 17de eeuwse stijl beoogde. De uitvoering ervan stond onder leiding van Architect H. J. Dammerman Jr., die ook de verbouwing in 1907 op zich had genomen. In samen werking met de bekende glazenier Ir. Jan L. Schouten werden de lelijke 19de eeuwse ramen vervangen door kruisvensters met glas-in-lood, zoals die geweest waren in Cats’ tijd, en houten buitenluiken werden weer aange bracht. Het dak van beide vleugels werd verhoogd en van nieuwe vierkante schoorstenen voorzien. Vier nieuwe dak kapellen voltooiden de restauratie, terwijl rondom het huis een hardstenen plint werd gemetseld. Binnenshuis werden antiek eiken plafonds aangebracht, terwijl het in 1903 gebouwde trappenhuis vervangen was door een van antiek eiken. Tussen de gang en de midden kamer werden openslaande, van glas voorziene deuren geplaatst, waardoor dit vertrek meer licht kreeg. In de eetkamer was een 17de eeuwse schouw ingebouwd, voor stellende de vier jaargetijden, in eikenhout gesneden. Het huis werd nu weer zomer en winter door ons be woond. De thans volgende jaren leken een nieuwe bloei periode in te luiden voor het Catshuis, dat harmonisch samengegroeid was met het omringende bos.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 36