23 HET CATSHUIS „SORGHVLIET” 300 JAAR kingsvoorwaarden. Bovendien had immers Jhr. de Geer, die ook in 1930 Minister van Financiën was, verklaard in de Memorie van Toelichting op de Wet tot aanvaarding van de schenking, dat het juist deze voorwaarden waren, „welke naar de meening van de Regeering aan het doel, waarvoor het landgoed zal worden afgestaan, slechts be vorderlijk kunnen zijn en met het oog hierop geen bezwaar kunnen opleveren.” Een daarop door de Regering ingediend wetsontwerp, waarbij, bij wijze van dading, 345.000 ter afkoop van de voorwaarden aan de schenkers zou worden uitgekeerd, een som ver beneden de werkelijke waarde van het land goed, waarvan de Staat derhalve onbeperkt eigenaar zou worden, werd zonder stemming door de Tweede Kamer op 19 April aangenomen. Op 10 Mei 1940 trokken de Duitschers Nederland bin nen, voordat de Eerste Kamer in de gelegenheid was ge weest haar goedkeuring aan dit wetsvoorstel te hechten. Voor 't eerst sinds 10 jaren werd het Catshuis „be woond”. De Nederlandse militairen, die het huis betrok ken, hadden heel wat moeite om tijdens de verduistering de paarden in de stal op te tuigen. Helaas werden de Nederlandse paarden weldra vervangen door Duitse tanks, die dekking zochten in het bos tegen Engelse vliegtuigen, die op dat tijdstip echter nog niet konden verschijnen. Op 17 Juni 1940 vestigde de Heer W. Drees, onze te genwoordige Minister-President, in een interpellatie be treffende „Sorghvliet” in de Haagse Gemeenteraad, de aandacht erop dat, toen de Gemeente in 1908 de grond rondom Sorghvliet kon kopen, doch dit aanbod verworpen had, achteraf de wethouder Van Sandick had medege deeld, „dat tijdens de onderhandelingen door den heer Goekoop te verstaan was gegeven, maar met verplichting tot voorloopige geheimhouding, dat, als de grond erom

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 38