Pi A. JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING „DIE HAGHE” OVER 1950 Leden, bestuur, commissies. Het ledenaantal, dat in het begin van 1950 362 bedroeg, was 31 December gestegen tot 393. Een ver blijdende vermeerdering in deze tijd, waarin velen moe ten bezuinigen; maar toch, wil „Die Haghe” haar taak in de toekomst op bevredigende wijze volbrengen, dan is een verdere stijging van het voor een stad als ’s Gravenhage toch wel beschamend klein getal leden, dringend nodig! De Heren Brummel, Hoek en Six, die dit jaar niet terstond herkiesbaar waren, traden als bestuurslid af. Hun plaatsen zijn ingenomen door mejuffrouw dr. E. de la Fontaine Verwey, jhr. ir. P. F. O. R. Sickinghe en de Heer A. G. Sijthoff. Het bestuur bestaat nu uit de Heren Moll, van Breemen en van ’t Hoff, die samen de commissie voor de publicaties, mej. de la Fontaine Ver- Sijthof, die samen de de Heren Klomp, Sic- voor de wey en de Heren Scharroo en commissie voor de lezingen en kinghe en Trooster, die samen de commissie excursies vormen. Ledenvergaderingen werden gehouden 22 Maart en 12 December, bestuursvergaderingen 8 Februari, 14 Maart, 13 April, 6 Juli, 18 October en 7 December.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 414