JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING 391 obligatie 2.847,19 217,95 214,— 161,58 600,— 91,20 45,— 99,73 144,26 4.420,91 en restant 1948/49 B. Geldmiddelen. Rekening over 1950 Ontvangsten: Contributies 1950 Contributies 1949 Interest spaarbank en Gemeentesubsidie Verkoop jaarboeken Verlies 2.902,50 22,50 161,31 800,— 415,25 119,35 4.420,91 en geschriften Uitgaven: Jaarboek 1950 Lezingen Zaalhuur Excursies Bezoldiging Protocolbewerking Sociale lasten Bijdragen aan andere verenigingen Administratiekosten Druk- en stencilwerk C. Geschriften. In het begin van het jaar werd het jaarboek 1948 1949 aan de leden toegezonden. Jammer genoeg was het aantal gedrukte exemplaren niet groot genoeg om aan alle na 1 Januari toegetreden nieuwe leden een exem plaar te bezorgen. Dit was aanleiding om voor het jaar boek 1950, dat in het begin van 1951 aan de leden wordt toegezonden, de oplage te vergroten met enige tientallen exemplaren boven het bestaande ledenaantal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 415