JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING 392 Van de Historische wandelingen, samengesteld door de voorzitter, dr. W. Moll, zijn deel 3 en 4 verschenen, die in ruime kring verspreid werden en veel waardering ondervonden. Het voornemen bestaat om nog een deeltje te laten verschijnen, waarin de omgeving van het Plein 1813 behandeld zal worden en dan alle deeltjes samen in één band verenigd verkrijgbaar te stellen. Ongetwij feld zullen deze populaire, maar door deskundige hand geschreven boekjes de belangstelling voor het verleden en de monumenten van onze stad bij velen opwekken en verdiepen. D. Lezingen en excursies. Aan de leden van „Die Haghe” is in 1950 een geva rieerd en belangwekkend programma geboden en men kan slechts betreuren, dat niet veel meer inwoners en historieminnaars van de meest met lichtbeelden verdui delijkte voordrachten en de geslaagde excursies hebben genoten. De indrukwekkende lijst, die hier volgt, is het beste middel voor onze leden, om elk in zijn omgeving propaganda te maken en te trachten het ledenaantal te vergroten. 18 Januari hield dr. S. J. Gudlaugson een lezing over de Relaties tussen de Nederlandse schilderkunst en het toneel. 15 Februari sprak mr. Hardenberg over Voor burg op de overgang van de 18de eeuw. 23 Maart hield dr. Brummel een voordracht over Sir William Temple, Engels ambassadeur tijdens Johan de Witt en Prins Willem III. Op Zaterdag 1 April nam een zeer groot aantal leden deel aan een excursie langs de hofjes in de binnenstad. 29 April hadden de leden het voorrecht onder de deskundige leiding van jhr. Sickinghe en de dames Bodenhausen en Mulder het Huis ten Bosch en de tuinen van dit paleis te bezichtigen. Waar het Huis ten Bosch

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 416