JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING 396 4.094,52 in 2.861,21 200,44 125,— 20,70 600,— 116,20 45,— 65,48 60, 0,49 D. Lezingen en excursies. Evenals in vorige jaren organiseerde „Die Haghe” voor haar leden een aantal interessante voordrachten Uitgaven: Kosten jaarboeken (restant 1950 en gere serveerd voor 1951/52) Lezingen Zaalhuur Excursies Bezoldiging Protocolbewerking Sociale lasten Bijdragen aan andere verenigingen Administratiekosten Drukwerk Diversen klapper op de jaargangen 1931 uit te geven. Met het oog op deze uitgave zal aan het Gemeentebestuur om een verhoging van de subsidie worden gevraagd. Aan de leden werd toegezonden een exemplaar van de door de Historische Vereniging voor Zuid-Holland onder de zinspreuk „Vigilate Deo Confi- dentes” uitgegeven reproductie op de ware grootte van het origineel van Blaeu’s kaart van Holland in 1608 in Amsterdam gedrukt met privilege van de Staten van Holland. C. Geschrift e n. Helaas lieten de financiën niet toe jaarboek te laten drukken. Wel is besloten in 1952 1950 van het jaarboek dit jaar een een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 420