JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING „DIE HAGHE” OVER 1952 A. Leden, bestuur en commissies. In de plaats van dr. W. Moll, voorzitter, dr. van Breemen en Ir. Trooster bestuursleden, die aan de beurt van aftreden waren, werden mej. A. W. J. Mulder, jhr. mr. W. C. Six en dr. L. Brummel als bestuursleden ge kozen. Het bestuur wees jhr. Six als voorzitter aan. Op de ledenvergadering werden door de aftredende voor zitter waarderende woorden tot de heren dr. P. J. van Breemen en ir. M. S. H. Trooster gesproken, terwijl een van de oudste leden, nl. jhr. mr. H. O. Feith 1) en de ondervoorzitter jhr. Sickinghe een welverdiende hulde brachten aan dr. Moll voor de verdienstelijke wijze, waarop hij gedurende vele jaren als voorzitter de ver eniging geleid had en de goede zorgen, die hij gedurende welhaast 30 jaren voor de publicaties van „Die Haghe’’ x) die helaas enkele weken later door de dood ons ontvallen is.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 423