400 JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING B. Ontvangsten: 4.766,12 Contributies 1952 Interest spaarbank Gemeentsubsidie. Verkoop jaarboeken Diversen V erlies 2.925 185,76 1.500,— 59,— 10,— 86,36 en geschriften en obligatie Rekening over 1952. had gehad. Bij acclamatie werd dr. Moll tot erelid be- noemd. Als redacteur van het Jaarboekje zal hij nog de bestuursvergaderingen blijven bijwonen. De commissies werden als volgt samengesteld: com missie voor de excursies: jhr. Six, jhr. Sickinghe en de heer Klomp; commissie voor de lezingen: mej. de la Fon taine Verwey, jhr. Six en de heren Scharroo en Sijthoff; commissie voor de publicaties: mej. Mulder en de heren Brummel en van ’t Hoff. Er werden ledenvergaderingen gehouden op 25 Maart en 18 November en bestuursvergaderingen op 11 Maart, 1 April, 17 Juni, 30 September en 20 October. Helaas verminderde het ledenaantal van 1 Januari 1952 op 1 Januari 1953 van 405 tot 382. De hoop op een kentering is gevestigd op de wervingsactie van de heer Sijthoff, die door omstandigheden uitgesteld werd maar zeker in 1953 zal loskomen. Geldmiddelen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 424