„DIE HAGHE” OVER 1952 401 7,50 4.766,12 Geschriften. C. 3.076,74 425,— 140,— 146,65 100,— 27,— 600,— 91,05 40,— 112,18 van het bestuurslid de heer In voorbereiding zijn een Jaarboekje en een Index op de verschenen laatste serie van 18 Jaarboeken over het tijdvak 1931-1951. Aan de leden werd toegezonden een nummer van het door onze zustervereniging ,,Vigi- late Deo Confidentes” uitgegeven Mededelingenblad Een voorstel van die vereniging, om voortaan samen dit blad uit te geven, waarin dan kleinere artikelen van meer actueel belang over de geschiedenis van Zuid- Holland in het algemeen en Den Haag in het bijzonder worden opgenomen, moest naar het oordeel van de meerderheid van het bestuur om redenen van finantiële aard worden afgewezen. Dank zij de bemiddeling Uitgaven: Jaarboeken (restant 1951/52 en gereser veerd voor 1953) Kaarten van Fotoboekje Lezingen Zaalhuur Excursies Bezoldiging Protocolbewerking Sociale lasten Bijdragen aan andere verenigingen Administratiekosten Afschrijving oninbare contributie boekjaar 1951 voor Zuid-Holland van ’s-Gravenhage

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 425