JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING 402 D. Lezingen en excursies. I Sijthoff werd aan de leden een fraaie kalender met af beeldingen van Den Haag voorheen en thans, uitge geven door de Haagse Courant, toegezonden. Ook in 1952 werd een rijk gevarieerd programma van lezingen en excursies aan de leden aangeboden. 25 Ja nuari sprak mej. dr. K. Oudendijk over Johan de Witt en de zeemacht. 9 Februari werd een bezoek gebracht aan de tentoonstelling ,,150 jaar Rijksarchief’ gehouden in het Prinsenhof te Delft, waar de eerste secretaris een korte inleiding hield. 25 Maart vertoonde de heer H. Cohn een groot aantal fraaie kleurendiapositieven, o.a. over de jubileumviering van H.M. Koningin Wilhelmina in 1938. 26 April bracht een talrijk gezelschap naar het „Catshuis Sorghvliet”, waar de heer en mevrouw Goe- koop dit fraai gerestaureerde huis met vele historische herinneringen toonden. 24 Mei werd de vuurtoren in Scheveningen beklommen, waar de heer B. de Korte, hoofdkustwachter, de leden rondleidde en voorlichtte; 12 Juni waren het de heren D. Maasland, adjunct- directeur en W. van der Sijde, chef van de Technische dienst, die de leden van „Die Haghe’’ rondleidden in de vuilafvoerinrichting van de Gemeentelijke Reini gingsdienst; 9 Juli was de dag van de zomer-excursie, die een 80-tal leden met autobussen door de Alblasser- waard naar Gorinchem voerde. Onder leiding van be stuursleden van „Oud-Gorinchem” werd een wandeling door de stad gemaakt en het Museum bezocht. Een speciale boot bracht het gezelschap naar het slot Loeve- stein, waar de slotvoogd, de burgemeester van Gorin chem, mr. L. J. R, ridder van Rappard, de aanwezigen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 426