„DIE HAGHE" OVER 1952 403 bezoek gebracht een gastvrije ontvangst bereidde. Zeer stemmig was de ridderzaal met kaarslicht verlicht. Niet, gelijk Hugo de Groot in een boekenkist, maar op genoemde boot verliet men Loevestein, waarna nog het Gemeentebestuur van Gorinchem het gezelschap ten stadhuize ontving, Het was een zeer geslaagde dag! Het najaars-seizoen werd op 19 September geopend met een lezing van de heer J. J. F, W. van Agt, ambte naar van Rijks-Monumentenzorg, over vier oude monu menten in Naaldwijk. Deze met lichtbeelden geïllustreer de voordracht was een inleiding op het bezoek aan Naaldwijk, dat de volgende dag plaats vond. Rondge leid door wethouder Emmens werden de fraai geres taureerde kerk, het hofje en het Museum bezocht, waarna nog een kennismaking met de producten van de druivenkassen volgde. 23 September werd een bezoek gebracht aan de in het Gemeentemuseum gehouden tentoonstelling: Vier eeuwen Nederlands zilver. Mej. dr. Beatrice Jansen, conservatrice van de dienst van Schone Kunsten hield een leerzame inleiding en lichtte het gezelschap voor. 25 October vond een excursie plaats naar het kort tevoren inwendig gemoderniseerde gebouw van de Tweede Kamer. Hier was de oud-bibliothecaris, de heer S. J. Robitsch, onze leidsman. Vervolgens begaf men zich naar de, nu van haar torenspits beroofde, St. Ja- cobskerk, waar dr. Moll het gezlschap voorlichtte. Ten slotte werden in het stadhuis op de Groenmarkt de kort tevoren geplaatste ramen in ogenschouw genomen. Een beschrijving van deze gebrandschilderde ramen, ver vaardigd door de glazenier P. A. H. Hofman, geschenk van de burgerij aan de Gemeente bij de viering van het zevenhonderdjarig bestaan van 's Gravenhage, werd aan de leden van „Die Haghe” toegezonden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 427