JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING 404 mededelingen. Enige dagen tevoren waren de bestuursleden van „Die Haghe”, hiertoe door het Gemeentebestuur uitge nodigd, bij de officiële overdracht van deze ramen tegen woordig geweest. De laatste lezing werd gehouden door wethouder ir. L. J. M. Feber, die op onderhoudende wijze de stede- bouwkundige ontwikkeling van Den Haag sinds de oorlog, verduidelijkt met enige tekeningen, toelichtte. Het bestuur wendde zich tot het Gemeentebestuur met het verzoek te willen bevorderen, dat de kettingen, die tot in de oorlogsjaren de paaltjes langs de paden van het Lange Voorhout verbonden, wederom aange bracht worden. De voorzitter en de eerste secretaris vertegenwoor digden het bestuur van „Die Haghe” op de in het oude stadhuis gehouden nieuwjaarsreceptie van het Gemeen tebestuur en op de in het Museum de Lakenhal op 5 November gehouden receptie van onze zustervereni ging „Oud-Leiden” ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van die vereniging. De voorzitter was op 1 No vember aanwezig bij de opening van een in Rotterdam gehouden genealogische tentoonstelling. De door de Vereniging bezoldigde werkkracht zag, behalve door de administratie der verzonden circulaires enz., bijna haar gehele tijd gevuld met het werk voor het klapperdeel op de Jaarboeken 19311950. Zelfs bleek het, dat de tijd niet toereikend was om dit klap perdeel nog in 1952 te voltooien. Daarom besloot het Bestuur voor enige maanden een extra werkkracht in dienst te nemen n.l. de heer J. R. E. Verdere

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 428