HET CATSHUIS „SORGHVLIET” 300 JAAR 29 reeds in 1867 Mr. D. Veegens in zijn bekende historische studie „De Zeestraat” gewaarschuwd had: „Wat dus ook van Zorgvliet worde, men wake er voor, dat, als in lateren tijd naar de ligging van dat plekje wordt gevraagd, naar de zelf geplante dreven, waarin Cats rondwandel de, vervuld van gedachten aan God en de onsterfelijkheid, de naneef het antwoord niet ten eenenmale schuldig moet blijven!” Voor de geschiedenis van Sorghvliet volgden nu be langrijke dagen. Zo kwamen op 1 October 1946 op Sorgh vliet samen de Burgemeester, Architect W. M. Dudok, de Directeur van de Gemeentelijke Dienst voor de Weder opbouw, de Directeur der Gemeentewerken, de Directeur der Gemeenteplantsoenen, Architect J. van Nieukerken, mijn vrouw en ik, om gezamenlijk de mogelijkheden van het herstel onder het oog te zien. Na afloop van deze be spreking werden wij allen uitgenodigd om de maquette van het nieuwe plan, opgesteld in het Bureau van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, te ko men bezichtigen. Toen wij de thans alom bekende maquette voor ons zagen, was onze eerste opmerking: „Er is een plan Dudok voor Sorghvliet, over, bij en zonder de eigenaren. Hoe stelt de Gemeente zich dit voor: wil zij het landgoed dan kopen?” Het antwoord van de Burgemeester luidde: „De Gemeente denkt er niet over om in deze tijd Sorgh vliet te kopen.” „Wil zij het dan onteigenen?” „Neen, de familie Goekoop kan geheel vrij over haar landgoed be schikken als eigenaren.” Architect Dudok was blijkbaar pijnlijk verrast over ons gering enthousiasme voor zijn plannen, want hij vroeg ons nadrukkelijk, of hij bij de verwezenlijking ervan op onze medewerking kon rekenen. Wij konden als eigenaren zijn

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 44